Terug

Kelten en Romeinen tussen kerk en kasteel

In het voorjaar en de zomer van 2008 vond op de terreinen van de verkaveling Boswijk een archeologische opgraving plaats. Het onderzoeksgebied ligt tussen de Kasteeldreef, de Zevenbergenlaan, de Vaartstraat en het Bos van Ranst, op de noordelijke helling van een uitgestrekte dekzandrug waarop ook de dorpskom ligt. Het noordelijke deel van de opgraving grenst aan een drassige laagte. Dit was oorspronkelijk een deel van het parkgebied rond het kasteel van Zevenbergen, nu van het Bos van Ranst.

In totaal zijn meer dan 3000 sporen uit diverse perioden geregistreerd. De oudste structuren dateren uit het midden van het derde millennium voor Christus. Het gaat om grafstructuren uit het finaal-neolithicum.  De jongste structuren houden verband met de inrichting van het kasteeldomein van Zevenbergen.


foto: www.archeonet.be

Het leeuwendeel van sporen en vondsten dateert echter uit de Romeinse periode. Naast talloze paalkuilen, kuilen allerhande en grachten, zijn ook de resten gevonden van twaalf grote woonhuizen. Samen vormden ze een kleine nederzetting die ontstaan is in de vroeg-Romeinse periode, rond het begin van onze jaartelling, en bleef bestaan tot de 2de-3de eeuw na Chrisus. Het traditionele gamma vondsten dat we kennen van dergelijke Romeinse sites in de regio kwam ook in Zevenbergen aan de oppervlakte.

Het gros zijn scherven. Zowel handgevormd als op een draaischijf gemaakt aardewerk is massaal aanwezig, het meeste van lokale of regionale makelij. Sommige stukken, meestal luxeaardewerk, zijn import en geven inzicht in de toenmalige handelsnetwerken. Een 47 cm grote, gesmede nagel , loodrecht geplaatst in een paalgat, is een hoogst uitzonderlijke vondst en waarschijnlijk in verband te brengen met rituelen in de huiselijke sfeer. Alles wijst erop dat de betrekkelijk welvarende bewoners in vrij kleine, gemengde landbouwbedrijven leefden.

De vondsten en het opgravingsarchief bevinden zich nu in het archeologisch depot van het provinciebestuur. De provinciale dienst Erfgoed coördineerde de uitwerking en zorgde voor een mooie, rijkeleijk geïllustreerde brochure over de vindplaats.

Deze is gratis verkrijgbaar via  cultuurloket@provincieantwerpen.be of 03/240.66.30.
Meer gratis erfgoedpublicaties vind je op www.provincieantwerpen.be.